1. TARAFLAR

Aşağıdaki taraflar arasında imzalanan sözleşme aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesindedir.

A. ‘ALICI’; (bundan böyle sözleşmede “ALICI” olarak anılacaktır)

B. ‘SATICI’; (Bundan böyle sözleşmede “SATICI” olarak anılacaktır)

Seferhome

Seferhome Teknolojileri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi.

ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi ek ücretleri ödemekle yükümlü olacağını ve bu konuda bilgilendirildi.

2. TANIMLAR

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında, aşağıda yazılı terimler yazılı açıklamalara atıfta bulunacaktır.

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

YASA: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

DÜZENLEME: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Resmi Gazete: 27.11.2014 / 29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılması taahhüt edilen mal temini dışındaki her türlü tüketici işlemlerinin konusu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya ürün adına veya hesabına hareket eden şirket

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişi,

ALAN: SATICI’nın internet sitesi,

SİPARİŞ PARTİ: SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden mal veya hizmet talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşme,

MAL: Alışverişe konu taşınır malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU

Sözleşme, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermiştir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenip değiştirilinceye kadar geçerlidir. Periyodik olarak açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

SATICI BİLGİSİ

Başlık

Adres

Telefon

Faks

E-posta

ALICI BİLGİSİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat adresi

Telefon

Faks

E-posta/Kullanıcı Adı

SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

E-posta/Kullanıcı Adı

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜN BİLGİLERİ

1. Malın/ürün/ürün/hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlandı. Kampanya satıcı tarafından düzenlendiyse ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenip değiştirilinceye kadar geçerlidir. Periyodik olarak açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklama Adet Birim Fiyat Alt Toplam

(KDV dahil)

Kargo Tutarı

Toplam:

Ödeme Yöntemi ve Planı

Teslimat adresi

Teslim edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş tarihi

Teslim tarihi

Teslimat Yöntemi

7.4. Ürünün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

FATURA BİLGİSİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

E-posta/Kullanıcı Adı

Fatura teslimi: Fatura siparişi teslimatı sırasında, sipariş ile birlikte fatura adresine

Teslim edilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik olarak gerekli onay. ALICI’nın; Ön bilgilerin elektronik ortamda teyit edilmesi suretiyle, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, sipariş edilen ürünlerin temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, kabul edilmiş, beyan edilmiş ve taahhüt edilmiştir.

9.2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içerisinde ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 30 günlük yasal süreyi aşamaz. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve işin gerektirdiği bilgi ve belgeler, varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim edecek ve işi usulüne uygun olarak gerçekleştirecektir. dürüstlük ve dürüstlük ilkelerini yasal mevzuatın gereklerine uygun olarak hatasız olarak benimsemektedir. Hizmet kalitesini korumak ve arttırmak, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermek, basiret ve öngörü ile hareket etmek.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirerek ve açık onayını alarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin ifasının imkansız hale gelmesi halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse, öğrendiği ve öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciyi yazılı olarak bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. toplam bedeli 14 gün içinde ALICI’ya iade edin.

9.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarından iptal edilmesi halinde, SATICI’nın teslim yükümlülüğünü kabul, beyan ve taahhüt eder. sözleşmeli ürün sona erecektir.

9.7. ALICI, sözleşme konusu ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kullanımı sonucunda sözleşme konusu ürünün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa 3 gün içinde SATICI’ya iade edeceğini, kargo ücretinin SATICI’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların borçlarını ifa etmelerini engelleyen öngörülemeyen ve öngörülemeyen durumların ortaya çıkması gibi mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, SATICI’nın kabul, beyan ve taahhüt eder. , ALICI’ya bildireceğini beyan ve taahhüt eder. ALICI ayrıca SATICI’dan siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün emsal ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engel ortadan kalkana kadar ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir. ALICI’nın siparişini iptal etmesi durumunda ALICI’nın nakit olarak yaptığı ödemelerde ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama süreç, bu tutarın bankaya iade edildikten sonra ALICI hesaplarına yansımasının tamamı ile ilgili olduğu için 2 ila 3 hafta sürebilir. Banka işlem sürecinden, sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICI’nın sitedeki kayıt formunda belirttiği veya kendisi tarafından mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve cep telefonu hatları ve diğer iletişim bilgileri, iletişim, pazarlama, bildirim ve sair amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkına sahiptir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, SATICI’nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezilmiş, kırılmış, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim edilen mal/hizmetin hasarsız ve eksiksiz olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. Sipariş sırasında kullanılan kredi kartı hamili aynı kişi değilse veya ürün ALICI’ya teslim edilmeden önce siparişte kullanılan kredi kartında güvenlik açığı tespit edilirse, SATICI’nın kimlik ve iletişim bilgilerini SATICI’ya iletmesi gerekmektedir. kredi kartı hamili, siparişte kullanılan kredi kartı veya ALICI’nın kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazı ibraz etmesi talebi. ALICI, talebe konu bilgi/belgeleri temin edene kadar sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 saat içinde karşılanmaması durumunda SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin yanlışlığından dolayı SATICI’nın uğrayabileceği her türlü zararı SATICI’nın derhal, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine nakden ve tek seferde.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğabilecek tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üyeler, başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) yer alamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinde, SATICI’nın kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya diğer içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemez ve link verilen internet sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmez.

9.16. Bu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden şahsen ve cezai olarak sorumlu olacak ve SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; Bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal etmesi halinde SATICI, üyelik sözleşmesine uyulmaması nedeniyle üye aleyhine tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

VAZGEÇME HAKKI

10.1. ALICI; Mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması halinde, ürünün kendisine veya kişiye teslim edilmesi kaydıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. /kuruluşuna, teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya bildirilmek kaydıyla belirtilen adreste teslim edilecektir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetine başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından doğacak masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün “Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkının kullanılamayacağı” bu sözleşmede belirtilmiştir. Bu hakkın kullanılması halinde;

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise iade yapılırken kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kesilen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmedikçe kurumlar adına tamamlanmayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin ALICI’ya ulaşmasından itibaren 10 gün içinde toplam tutarı ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ve 20 gün içinde malı iade etmekle yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansız hale gelirse ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı kapsamında ürün veya ürünün usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının düşürülmesi durumunda kampanya kapsamında kullanılan indirim tutarı iptal edilir.

ÇEKİM İÇİN KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın talebi veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadeye uygun olmayan ürünler, iç giyim, mayo ve bikini altı, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI’ya teslim edilir. Teslimattan sonra ALICI tarafından paketinin açılması halinde sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, Teslimattan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, Sağlananlar hariç gazete, dergi gibi süreli yayınlarla ilgili ürünler Abonelik sözleşmesi kapsamında, Elektronik ortamda anında ifa Sağlanan hizmetin veya tüketiciye teslim edilen gayrimaddi malların anında iadesi, ses veya görüntü kayıtları, kitap, dijital içerik, yazılım programları, veri kayıt ve veri depolama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri , Paketleme Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin rızası ile başlatılan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, çoğaltılabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, bant vb.) kullanılmamalıdır.

VARSAYILAN VE YASAL SONUÇLAR

ALICI, kredi kartı ile ödeme yapması halinde temerrüde düşmesi halinde kart hamilinin banka ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; ALICI, borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tahkim kuruluna veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruların değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsündeki illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlendirilmiştir.

Bu Anlaşma ticari amaçlar için yapılmıştır.

KUVVET

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişin ödemesini yaptığında işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SAHICI, sipariş gerçekleşmedi önce bu söylemenin ALICE tarafından okuyup kabul edildiğini terimini almak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: